РЕЗОЛЮЦIЯ вимог шахтарiв-iнвалiдiв щодо реформ и охорони здоров’я у Днiпропетровськiй областi

15 березня 2012 о 10:29 - 837

Олена ГарагуцОлена Гарагуц


На  численні  скарги, звер­нен­ня громадських ор­ганізацій шахтарiв-iн­ва­лi­дiв у Павлоградському i Кри­ворiзькому peгіонах до місцевих opганів самоврядування, до Днiпропетровської обл­держадмiнiстрацiї  про не­згоду проведення заходiв реформування  системи охо­рони здоров'я у Днiп­ро­петровськiй областi, дер­жавнi  посадовцi  opгaнів мiсцевого самоврядування бездiють.

Проблеми  з  охорони здо­ров'я лiт­нiх грома­дян,  iнвалідів,  пенсіонерів, дiтей і мешканцiв Днiпропетровської областi зростають з вини кучки чиновникiв, якi таємно від громадскостi у cвoїx корисних iнтepeсax, в інтepeсax вищих  посадовцiв  Центральних opганів виконавчої влади звужують дiю нор­ма­тив­но-пра­вових актiв, порушуючи конституцiйнi права i інтереси громадян України. Не враховується думка громадських организацiй шах­та­рiв-iнвалiдiв.

Головне управлiння охо­­ро­ни здоров'я Днiпро­пет­ровської областi таємно від громадськості про­водить ре­органiзацiю і ре­конструкцiю медичних закладiв, скорочує лiжка для хворих, скорочує штат медичного персоналу, медичне обладнання конфiскується та передається у елiтнi медичнi заклади. Хворі громадяни, дiти, травмованi вимушенi їхати з периферiї до містa, чекати чергу до лiкаря, що тiльки погiршує стан здоров'я пацiєнта.

Ми  обуренi  нахабством i безвiдповiдальнiстю держ­служ­бовцiв  Днiпро­пет­ровської  обл­держ­ад­мi­нi­страцiї i чиновникiв головного управлiння охорони здоров'я Днiпропетровської областi, цiль яких – впровадження пiлотного проекту щодо реформування системи охорони здоров'я областi.

Ми обуренi бездiяльнiстю та байдужiстю чиновникiв Днiпропетровської  обласної державної адмiнiстрацiї України на численнi звернення громадських органiзацiй iнвалідів, громадян України.

МИ ВИМАГАЄМО:

1. Згорнути впровадження пiлотного проекту по ре­формуванню  системи охо­рони здоров'я у Дніп­ро­пет­ровській області, який діє в сторону погіршання прав людини, без врахування думки громадськості.

2. В peгioнax з пiдвищеною небезпекою умов працi, пiдвищеною чисельнiстю iн­валiдiв, незахищених вер­ств
населення – покращити захист здоров'я, залишити дiючими реорганiзованi вiддiлення, медичнi заклади, вiдновити медичний штат з вiдповiдною оплатою працi, відновити пункти швидкої медичної допомоги та медичне обладнання у лiкарнях, полiклiнiках, фельдшерських пунктах як у містах так і в селах, хуторах, смт.

3. Вiдкрити Філіал від обласного відділення профпатології у місті Павлограді (Центральна районна лікарня) для лiкування потерпiлих (iнвалідів праці І, ІІ, ІІІ групи), якi постраждали на виробництвi.

4. Лiкарям – надавати направлення потерпiлим (iнва­лiдам працi) на профiльне лiкування у медичному зак­ладi за бажанням iнва­лiда.

5. В разi не виконання вимог до 12 квiтня 2012 року, ми будемо вимушенi провести безстрокову мирну акцiю бiля будинку Державної областної адмiнiстрацї.

Вiдповiдно до статей 3, 19, 22, 33, 39, 40, 46, 48, 57, 68 Конституцiї України вимагаємо вжити вci заходи для уникнення провокацiй i сутичок з боку влади до учасникiв безстрокової акцiї, надати право вiльного, мирного пересування. Також забезпечити безперешкодний вxiд до державних opгaнів влади для здiйснення негайних переговорiв з метою вирiшення наведених вимог у повному обсязi. Тим самим знищиться диктат i вiдновиться правова дер­жава.

Резолюцiя  обговорена i прийнята 12 березня 2012 року присутнiми на зборах Громадської органiзації iнвалiдiв працi, потерпiлих та сiмей робiтникiв загиблих на виробництвi Днiп­ро­петровської  областi «МИР» у складi 264 чоловiк у  м. Павлоград  (Будинок дозвiлля iм. Гагаріна) Днiпропетровська область.

Голосували:

за – 264 ;

проти – 0;

утримались – 0.

Підписуйтесь на наш телеграмм

Поділитися: